Algemene voorwaarden

Scroll naar beneden voor meer informatie

1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Zorgdrager: Zorgdrager, gevestigd en kantoorhoudende te Delft. Koper: degene die met Zorgdrager, als bedoeld in deze voorwaarden, een koopovereenkomst sluit of heeft gesloten.

2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Zorgdrager en op alle overeenkomsten tussen Zorgdrager en koper.

3 Aanbod, bestelling, totstandkoming en annulering van de overeenkomst

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Zorgdrager zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen. De gestanddoeningstermijn van een offerte bedraagt 3 maanden.

3.2 De overeenkomst tussen Zorgdrager en de koper komt uitsluitend tot stand door de ondertekening van een schriftelijke koopovereenkomst, dan wel door de elektronische of schriftelijke acceptatie door Zorgdrager van een door de koper elektronisch geplaatste bestelling.

3.3 De koper kan de koopovereenkomst annuleren zolang de verkochte zaak nog niet is afgeleverd. In dat geval is de koper gehouden Zorgdrager schadeloos te stellen. De schade van Zorgdrager is forfaitair bepaald op 30% van de koopprijs (inclusief BTW), tenzij de daadwerkelijke schade dit bedrag te boven gaat. Onder daadwerkelijke schade wordt in ieder geval verstaan: alle door Zorgdrager gemaakte kosten in verband met de aanschaf van zaken en/of het op maat (laten) maken en aanpassen daarvan aan de wensen van de koper.

4 Prijzen, tarieven en betaling

4.1 Verkoop en levering geschieden tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door Zorgdrager gehanteerde prijzen en tarieven. Zorgdrager is gerechtigd de overeengekomen koopprijs na het sluiten van de overeenkomst te verhogen, indien is overeengekomen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden en zich tussentijds prijsverhogingen voordoen.

4.2 Alle door Zorgdrager gehanteerde prijzen en tarieven worden vooraf aan de koper medegedeeld.

4.3 Betaling door de koper geschiedt ten tijde en ter plaatse van de aflevering ingeval van bezorging, onder rembours. Partijen kunnen hiervan afwijken door schriftelijk overeen te komen dat de koper Zorgdrager eenmalig machtigt om de totale koopprijs (inclusief heffingen en kosten) af te schrijven van een door de koper aan te wijzen rekeningnummer. Partijen kunnen ook schriftelijk overeenkomen dat de koper na aflevering een factuur ontvangt. In dat geval dient het factuurbedrag binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur door de koper te worden voldaan, bij gebreke waarvan de koper direct in verzuim geraakt zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper en is koper de wettelijke handelsrente over de koopsom verschuldigd. Betalingen van de koper strekken altijd in de eerste plaats tot voldoening van eventuele rente en/of incassokosten en pas daarna tot voldoening van het factuurbedrag. De incassokosten zijn forfaitair bepaald op 15% van het factuurbedrag, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn.

4.4 Zorgdrager is gerechtigd de nakoming van al haar verplichtingen jegens de koper op te schorten, zolang de koper niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige met Zorgdrager bestaande rechtsverhouding heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop de koper alsnog zijn verplichtingen jegens Zorgdrager volledig is nagekomen.

5 Aflevering en reclames

5.1 Aflevering geschiedt op de door partijen overeengekomen plaats en tijd en kan plaatsvinden door middel van bezorging door (of in opdracht van) Zorgdrager of het afhalen door de koper. Het risico van verlies of beschadiging van het geleverde gaat op koper over op het moment waarop dit aan koper juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde wordt gebracht.

5.2 Indien partijen zijn overeengekomen dat Zorgdrager de gekochte zaak bij de koper bezorgt of laat bezorgen, dient de koper op de overeengekomen plaats en tijd aanwezig te zijn. Is dit niet het geval, dan worden de bezorgkosten in rekening gebracht en kan een nieuwe bezorgafspraak worden gemaakt. De koper dient dan opnieuw bezorgkosten te betalen. De koper dient de entree en doorgang van de bezorglocatie vrij te maken van obstakels, om zo beschadigingen te voorkomen. Indien de zaak, op verzoek van de koper, niet wordt uitgepakt, wordt de zaak geacht onbeschadigd te zijn afgeleverd. Van eventuele schade aan de bezorglocatie dient direct melding te worden gemaakt op de afleverbon; indien daarop geen schade wordt vermeld, wordt die geacht niet aanwezig te zijn. Indien de gekochte zaak gedemonteerd wordt bezorgd, draagt Zorgdrager zorg voor de montage ter plaatse, uitsluitend conform de montagevoorschriften van de fabrikant/importeur. Indien de koper uitdrukkelijk wenst af te wijken van deze montagevoorschriften, vrijwaart de koper Zorgdrager voor iedere aansprakelijkheid, uit welken hoofde dan ook, ter zake van gebreken in de afwijkende montage.

5.3 Indien partijen zijn overeengekomen dat de koper de gekochte zaak afhaalt, dient de koper op het afgesproken tijdstip de zaak af te halen. Blijft de koper daartoe in gebreke, dan zal Zorgdrager de koper schriftelijk verzoeken de zaak alsnog binnen 7 dagen af te halen. Blijft de koper vervolgens opnieuw in gebreke, dan verkeert de koper in verzuim en zal Zorgdrager de overeenkomst kunnen ontbinden dan wel nakoming vorderen en zal de geleden schade op de koper kunnen worden verhaald. De koper dient zichtbare schade aan de zaak binnen 3 werkdagen, nadat de zaak is afgehaald, schriftelijk aan Zorgdrager te melden. Bij gebreke van een dergelijke melding vervalt elke aanspraak jegens Zorgdrager ter zake van gebreken in de afgeleverde zaak.

5.4 Gebreken in de afgeleverde zaak, die redelijkerwijs niet direct na bezorging of binnen 3 dagen na afhaling kunnen worden geconstateerd, dienen aan Zorgdrager schriftelijk kenbaar te worden gemaakt binnen 30 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de afgeleverde zaak te hebben goedgekeurd en worden reclames niet meer in behandeling genomen.

5.5 Afbeeldingen bij de getoonde producten kunnen licht afwijken van de afgeleverde zaak. Zorgdrager spant zich in dit niet voor te laten komen. Kopers kunnen geen rechten aan afbeeldingen ontlenen.

6 Koop op afstand

6.1 Van koop op afstand is sprake indien de overeenkomst tussen de koper en Zorgdrager tot stand komt met uitsluitend gebruik van één of meer technieken voor communicatie op afstand (telefoon, fax, internet, e-mail, etc.).

6.2 Gedurende 7 werkdagen na de ontvangst van de verkochte zaak heeft de koper het recht de koop op afstand te ontbinden zonder opgaaf van reden. Deze ontbinding kan uitsluitend per brief, faxbericht of e-mail worden ingeroepen, welk bericht binnen de termijn van 7 werkdagen door Zorgdrager dient te zijn ontvangen.

6.3 Ingeval van ontbinding als bedoeld in artikel 6.2 dient de koper ervoor zorg te dragen dat Zorgdrager de gekochte zaak in originele verpakking retour ontvangt. De koper kan de retourzending zelf voor zijn rekening nemen, in welk geval de zaak voor risico van de koper blijft tot op het moment dat Zorgdrager de zaak heeft ontvangen. Wordt de retourzending van de verkochte zaak door (of in opdracht van) Zorgdrager verzorgd, dan worden de kosten daarvan bij de koper in rekening gebracht.

6.4 Ingeval van ontbinding als bedoeld in artikel 6.2 heeft de koper recht op teruggave van het reeds door hem betaalde, waarbij de eventuele voor rekening van de koper komende kosten van de retourzending door Zorgdrager kunnen worden verrekend.

6.5 Indien Zorgdrager op het moment van terugname van de zaak constateert dat deze is beschadigd, is zij gerechtigd de schade op de koper te verhalen en de verplichting tot terugbetaling van de koopprijs, als bedoeld in het vorige artikellid, op te schorten.

6.6 De ontbinding als bedoeld in artikel 6.2 is niet mogelijk ingeval van hygiënische producten, die door de koper uit de verpakking zijn gehaald, en zaken die op specificaties van de koper speciaal zijn gemaakt of aangepast.

7 Overmacht

Indien Zorgdrager door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan de vertraging in levertijden bij de fabrikant of importeur.

8 Eigendomsvoorbehoud

Zorgdrager behoudt zich de eigendom van alle door haar aan de koper afgeleverde zaken voor, zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings)verplichting(en) jegens Zorgdrager uit hoofde van welke overeenkomsten met Zorgdrager dan ook, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van overeenkomsten daaronder begrepen.

9 Garanties en aansprakelijkheid

9.1 Hoewel met betrekking tot de kwaliteit van de door Zorgdrager verkochte zaken de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele (veiligheids)gebreken daarin niet worden ingestaan.

9.2 Indien de fabrikant of importeur van de door Zorgdrager verkochte zaak garanties heeft verstrekt en de koper hierop aanspraak maakt, zal Zorgdrager ervoor zorgdragen dat de zaak ter beoordeling en reparatie aan die fabrikant/importeur wordt aangeboden. Indien de fabrikant/importeur de garantieaanspraak niet erkent, is de koper de verzend- of transportkosten verschuldigd aan Zorgdrager. De koper kan in dat geval ervoor kiezen de zaak tegen betaling door Zorgdrager te laten repareren.

9.3 Gedurende het eerste jaar van de garantietermijn zal Zorgdrager aan de koper geen voorrijkosten en arbeidsloon in rekening brengen, mits de fabrikant/importeur de garantieaanspraak heeft erkend. In de daarop volgende jaren van de eventuele garantietermijn is de koper aan Zorgdrager wel voorrijkosten en arbeidsloon verschuldigd, tenzij de fabrikant/importeur die in het kader van de garantieaanspraak voor haar rekening neemt.

9.4 Ten aanzien van de koopovereenkomst betreffende occasion sta-op-stoelen geldt standaard een garantietermijn van één jaar, waarbij voor de koper de mogelijkheid bestaat om tegen een bepaald tarief de garantieperiode te verlengen naar drie of vijf jaar. De op occasion te geven (verlengde) garantie heeft betrekking op voorrijkosten, arbeidsloon en onderdelen, met uitzondering van aan normale slijtage onderhevige onderdelen zoals, maar niet uitsluitend, accu’s en banden.

9.5 Bij tegen betaling uitgevoerde reparaties verleent Zorgdrager drie maanden garantie op de uitgevoerde reparatie, tenzij uitdrukkelijk anderszins is aangegeven.

9.6 De totale aansprakelijkheid van Zorgdrager wegens eventuele toerekenbare tekortkomingen en/of eventuele (veiligheids)gebreken in de afgeleverde zaak is beperkt tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde inkomsten en immateriële schade, is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Zorgdrager.

9.7 Zorgdrager is voorts niet aansprakelijk voor door de koper of enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de koper of enige derde van de door Zorgdrager verkochte zaak.

9.8 Buiten het in artikel 9.5 genoemde geval (directe schade) rust op Zorgdrager geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

9.9 De koper kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een met Zorgdrager gesloten overeenkomst slechts inroepen, nadat de koper Zorgdrager deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Zorgdrager ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, teneinde Zorgdrager in staat te stellen daarop adequaat te reageren.

9.10 De koper dient, op straffe van verval van iedere mogelijke rechtsvordering en/of ontbinding van de overeenkomst, deze rechtsvordering in te stellen binnen een jaar nadat de koper het schadeveroorzakende feit of de niet-nakoming door Zorgdrager leerde kennen of had kunnen kennen.

9.11 De koper vrijwaart Zorgdrager voor alle aanspraken van derden ter zake van door Zorgdrager verkochte zaken, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Zorgdrager en de koper bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

10 Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op elke door Zorgdrager gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen, die behoren bij de door de Zorgdrager met de koper gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Zorgdrager, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

ZORGDRAGER.COM

SCHIEWEG 87A  2627 AT  DELFT
(Tegenover Makro Delft)

INFO@ZORGDRAGER.COM   0800-0152

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM
Dinsdag t/m Vrijdag 13 – 17 uur
Maandag en zaterdag:  bezoek uitsluitend mogelijk na afspraak.